Ta strona umieszcza w Twoim urządzeniu tzw. pliki „cookies”, dzięki którym możemy ułatwić korzystanie z serwisu www.promobiz.pl poprzez dostosowanie jego treści do preferencji użytkowników. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki akceptującego pliki "cookies" oznacza wyrażenie zgody na taką praktykę. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.

X
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: KLUCZOWE ZMIANY

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: KLUCZOWE ZMIANY

Program szkolenia:

I.  Nowelizacja  ustawy  prawo  ochrony  środowiska:  zmiany  związane  z  transpozycją  dyrektywy  2010/75/UE w  sprawie  emisji  przemysłowych  (IED)

1. Omówienie zmian w ustawie POŚ i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją dyrektywy IED 

2. Zmiany w systemie pozwoleń zintegrowanych

3. Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego: rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

4. Podstawowe definicje wynikające z dyrektywy IED i ich interpretacje (instalacja, wpływ na emisje i zanieczyszczenia, prowadzący instalację, zmiana, istotna zmiana, rozbudowa instalacji)

5. Wpływ wymagań BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych:
- zasady stosowania Konkluzji BAT,
- przykłady wymagań konkluzji BAT dla wybranych branż
- procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT,
- nowe wymagania BAT dla wybranych branż przemysłowych.

6. Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania:
- warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT.

7. Procedury okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych

8. Zmiany przepisów dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania (LCP)

9. Nowe obowiązki w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych:
- raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych
- monitoring w trakcie działalności
- raport końcowy na zakończenie działalności

10. Zaostrzone obowiązki sprawozdawcze

11. Omówienie pozostałych zmian w przepisach

12. Przepisy przejściowe – dostosowywanie, z urzędu, pozwoleń zintegrowanych dla instalacji istniejących

13. Daty wejścia w życie

14. Konsultacje, dyskusja

II.  Gospodarka  odpadami  w  świetle  ustawy  o  odpadach  z  dnia  4 grudnia  2012  r., nowych  rozporządzeń  wykonawczych  oraz  zmienionych  przepisów  wynikających  z  nowelizacji  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  z  11 lipca  2014 r. 

1. Najważniejsze definicje i ich konsekwencje prawne

2. Produkt  uboczny oraz substancje lub przedmioty, które utraciły status odpadów; kryteria uznania za produkt uboczny

3. Odpady a regulacje REACH

4. Klasyfikacja odpadów; katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne  niż niebezpieczne

5. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami:  pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na  wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów;  status decyzji wydanych  pod rządami ustawy z 2001 r.  

6. Własność organów  do orzekania w sprawach gospodarki odpadami

7. Plany gospodarki odpadami

8. Zbieranie, transport, magazynowanie odpadów

9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

10. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów ; warunki prowadzenia procesów; nowa klasyfikacja procesów odzysku

11. Zmiany przepisów  dotyczących gospodarki odpadami, wynikające z nowelizacji ustawy POŚ z 11 lipca 2014 r.

12. Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby;  Rejestr i Baza Danych

13. Nowe zasady sprawozdawczości

14. Zarządzanie składowiskiem;  instrukcja prowadzenia i pozwolenie zintegrowane

15. Zamknięcie składowiska odpadów: decyzje i ich zmiany

16. Spalanie i współspalanie odpadów

17. Omówienie nowych oraz projektowanych rozporządzeń do ustawy o odpadach

18. Przepisy przejściowe, w tym terminy uzyskania wymaganych prawem decyzji

19. Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze stosowania obowiązującej ustawy o odpadach i aktów wykonawczych

20. Konsultacje, dyskusja


III.  Prawne  aspekty  ochrony  powietrza   w  świetle  ustawy  -  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  przepisów   wykonawczych  do  tej  ustawy

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- system regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
- wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji oraz obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.

2. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska, dokonane ustawą z dnia 11 lipca 2014 r., wynikające m.in. z  transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
- zmiany dotyczące pozwoleń na emisję i zgłoszeń instalacji,
- mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze),
- zasady łączenia źródeł spalania paliw,
- regulacje przejściowe i dostosowawcze.

3. Szczegółowe wymagania wynikające z nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś, dotyczących standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji, które weszły w życie z dniem 22 listopada 2014 r., tj. z:
- rozporządzenia MŚ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546),
- rozporządzenia MŚ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542).

4. Konsultacje, dyskusja

IV.  Gospodarka  wodno-ściekowa  w  świetle  zmian  dokonanych  ustawą  z  dnia  30  maja  2014 r.  o  zmianie  ustawy  Prawo  wodne  oraz   niektórych  innych  ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 850)

1. Gospodarowanie wodami, wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych

2. Definicje – omówienie nowych pojęć i zmian

3. Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje 
w postępowaniu wodno prawnym

4. Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej

5. Pozwolenia na korzystanie z wód:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
- nowe uwarunkowania przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
- wprowadzanie ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód.

6. Pozwolenia na wykonanie rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych

7. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi formalne:
- operat wodnoprawny – omówienie zmian w wymaganiach, jakie powinien spełnić operat wodnoprawny,
- instrukcja gospodarowania wodą,
- inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
- wykonywanie uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
- kontrola wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
- przeglądy pozwoleń wodnoprawnych – postępowanie w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków komunalnych,
- postępowania administracyjne po ustaleniach kontroli gospodarowania wodami,
- wyłączenie organu w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- właściwość organów w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych, w zakresie pozwoleń wodnoprawnych.

8. Postępowanie w sprawie legalizacji urządzeń wodnych

9. Postępowanie w sprawie przywrócenia funkcji urządzeniom wodnym

10. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, omówienie zakazów obowiązujących na tych obszarach:
- zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
- omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych.

11. Rozstrzyganie sporów o zmianę stanu wody na gruncie

12. Odszkodowania, kompetencje organów w sprawach naprawy szkód

13. Omówienie pozostałych rodzajów postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Prawa wodnego

14. Konsultacje, dyskusja.

Szukanie konia

Miejsce zbiórki to stajnia obok weterynarji Hicavet w Niemienicach....

Wędkowanie

Gra terenowa odbędzie się na stawie w miejscowości Niemienice....

Aktualności

Serwis promobiz.pl

Serwis promobiz.pl

Zgodnie z założeniami serwis został uruchomiony i oddany do użytkowania.